Milica Petrović

Milica Petrović

Prva godina doktorskih naučnih studija, odsek Muzikologija, Fakultet muzičkih umetnosti u Beogradu

Bliže tematsko područje, opredeljenje za naučni rad i usavršavanje, posebno za istraživanje oblasti nacionalne istorije muzike na doktorskim akademskim studijama, proisteklo je iz Miličinog rada na master radu iz iste oblasti. Naime, u master radu odbranjenom pod naslovom Sekundarna usmenost u savremenoj praksi pravoslavnih dečjih crkvenih horova pod mentorstvom vanrednog profesora dr Ivane Perković primenjena je lingvistička teorija usmenosti i pismenosti američkog lingviste Valtera Onga (Walter Ong) na savremenu praksu dečjih crkvenih horova u Beogradu, kao i antropološka teza Maršala Makluana (Marshall McLuhan) o tehnološkim dostignućima kao svojevrsnim „produžecima“ čovekovog tela i uma. Jedno od centralnih pitanja bilo je na koji način se ispoljava sekundarna usmenost u savremenoj zajednici dečjih crkvenih horova i koje su njene karakteristike. Zbog veoma dragocenih uvida stečenih tokom istraživanja za master rad uočen je potencijal da se savremena dečja crkvena horska praksa problematizuje na različite načine, a rezultati istraživanjašto daće naučni doprinos razumevanju ove zajednice. Stoga se polja trenutnih interesovanja i istraživanja tiču tema problematike identiteta (muzičkog, religijskog, individualnog, kolektivnog, nacionalnog), teorije globalizacije i mogućnosti koje pružaju savremena tehnološka sredstva u dijalogu s tradicionalnom usmenom transmisijom (muzičkog) znanja u dečjim crkvenim horovima na teritoriji grada Beograda.

„… Moje ubeđenje je da je razumevanje umetnosti kao fenomena jedino moguće ako postoji kreativna razmena između stučnjaka, pripadnika sveta umetnosti. Naime, ponekad se kroz diskusiju između dva stručnjaka, naizgled nepovezanih profesija dolazi do otkrića i shvatanja suštine neke kulturne tendencije.  Govor o umetničkom delu veoma je bitan za kritičko sagledavanje umetničkog dela, kulturnih tendencija i umetničkih orijentacija.
Mislim da bi za mene boravak u letnjoj umetničkoj školi bio značajan i da bi doprineo mom ličnom razvoju. Uvek žudim za novim znanjima i savladavanjem nepoznatih oblasti. Posebno mi je u programu letnje škole interesantna radionica “Tekst i hipertekst”. Naime, tokom studija muzikologije upozanala sam se sa Kristevinim konceptom interetkstualnosti, kao i Ženetovim konceptom hipertekstualnosti. Takođe, nije mi nepoznato ni stanovište Rolana Barta koji smatra da je svaka društvena, umetnička i kulturna pojava i ponašanje tekst. Interdisciplinarni karakter radionica letnje umetničke škole omogućio bi mi da bolje shvatim umetničke tendencije i kulturni potencijal naše zemlje. Teorijska znanja koja posedujem proširiću drugim teorijskim platformama i imati prilike da ih primenim praktično. Smatram da su analiza dela i govor o delu veoma bitni, pogotovo za razumevanje i promovisanje umetnikih orijentacija aktuelnih u Srbiji.
Zbog interdisciplinarnog profilisanja radionica s jedne strane, i internacionalnog karaktera letnje umetničke škole, s druge strane, smatram da će svi učesnici, kao i organizatori ostvariti dragoceni intelektualni benefit svojim angažmanom. Veoma sam zainteresovana da kroz participaciju u letnjoj umetničkoj školi doprinesem boljem razumevanju aktuelnih umetničkih tendencija u Srbiji.“

Objavljeni radovi i učešće na skupovima, tribinama: 

 • Petrović, Milica, Biografija Predraga Miloševića u Marija Masnikosa i Jelena Mihajlović-Marković (ured.), Mnogostruka umetnička delatnost Predraga Miloševića (1904–1988), Beograd, Muzikološko društvo Srbije – Katedra za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, 2015, (147–151).
 • Petrović, Milica, Rizorđimento, Verdi, Nabuko, deo projekta Žan Mone modula iz oblasti EU studija Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup (Jean Monnet Module Musical Identities and European Perspective: an Interdisciplinarz Approach) održanog u akademskoj godini 2015/16 na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, rad u pripremi za štampu.
 • Učestvovanje na turniru muzičkih veština akademske 2011/12. godine.
 • Izlaganje seminarskog rada na drugom forumu studenata 2013. godine koji organizuje katedra muzikologije i etnomuzikologije Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu sa temom: Florestan i Euzebijus, imaginarni prijatelji Roberta Šumana, kao akteri i koautori njegovog dela.
 • Izlaganje seminarskog rada na trećem forumu studenata muzikologije 2014. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu sa temom: Verdijeva vizija spoja muzike i drame u operi Magbet.
 • Izaganje seminarskog rada na četvrtom forumu studenata muzikologije 2015. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu sa temom: Recepcija Mokranjčevog stvaralaštva u kompoziciji Isidore Žebeljan Rukoveti, pet pesama za ženski glas i orkestar.
 • Učestvovanje na studentskoj prezentaciji u okviru naučnog skupa Mnogostruka umetnička delatnost Predraga Miloševića (1904 – 1988) 5. decembra 2014. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.
  Saradnik na izradi zbornika koji je posvećen Predragu Miloševiću, koji je objavilo Muzikološko društvo Srbije 2015. godine.
 • Učestvovanje u programu letnje škole International Summer Academy of the mdw – University of Music and Perforimg Arts Vienna 2016. godine.
 • Izlaganje rada Rizorđimento, Verdi, Nabuko u okviru prezentacija organizovanih povodom uspešnog završetka Žan Mone modula iz oblasti EU studija Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup (Jean Monnet Module Musical Identities and European Perspective: an Interdisciplinary Approach) u novembru 2016. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.

Stipendije:

 • Stipendista Škole za talente Komercijalne banke 2011/12 godine.
 • Stipendista ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja akademske 2012/13 godine.
 • Stipendista škole jezika Equilibrio u Beogradu, 2010. godine, 2011. godine, 2012/13 godine i 2013. godine.
 • Stipendista grada Beograda 2013. godine.
 • Stipendista Dositeje – Fonda za mlade talente Republike Srbije akademske 2014/15 i 2015/16godine.
 • Stipendista International Summer Academy of the mdw – University of Music and Perforimg Arts Vienna 2016. godine.
 • Stipendista škole jezika Kontext u Beogradu 2016. godine.
 • Stipendista ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije od akademske 2016/2017 gpdine a u vezi sa ostvarivanjem u 2017. godini Programa podsticanja i stipendiranja mladih i nadarenih za naučnoistraživački rad za period 2016-2020. godine.

Moduli, seminari i kursevi:

 • Predavanja u okviru Jedanaestog međunarodnog skupa katedre za muzikologiju Music and Paper; Music and Screen, koji je održan od 18. do 21. aprila 2012. godine.
 • Predavanja dr Darija Martinelija (Dario Martinelli), održanih u periodu od 25. do 29. marta 2013. godine pod nazivom Popular Music, Politics and Ideology.
  Predavanja dr Aleša Nagode koja su objedinjena u kurs pod nazivom Muzika i tehnologija i održana u periodu od 7. do 10. maja 2013. godine.
 • Pohađan Dvanaesti međunarodni skup sa temom Musical Practices – Continuities and Transitions koji je organizovala katedra za muzikologiju u periodu od 23. do 26. aprila 2014. godine.
 • Predavanja u okviru internacionalnog skupa katedre za muzikologiju Musical Identities and European Perspective: An Interdisciplinary Approach, koji je održan od 12. oktobra 2016. godine.
 • Predavanja u okviru Trinaestog međunarodnog skupa katedre za muzikologiju Transpositions: Music/Image, koji je održan od 12. do 15. oktobra 2016. godine.
 • Završen Žan Mone modul iz oblasti EU studija Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup (Jean Monnet Module Musical Identities and European Perspective: an Interdisciplinary Approach) 2015/16 godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.
Advertisements