Bojana Škorc

Dr Bojana Škorc (1961), psiholog
redovni profesor, psihologija stvaralaštva
Odsek za teoriju umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti
Univerzitet umetnosti u Beogradu

 

 

Dr Bojana Škorc je diplomirala na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 1987. Magostraturu i doktorsku disertaciju iz oblasti psihologije snova odbranila 1999. Na istom fakultetu.

Od 1999. predaje predmete Psihologija i Psihologija umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je trenutno u zvanju redovnog profesora, kao i na Fakultetu likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, Fizičkom fakultetu u Beogradu, Fakultetu vizuelnih umjetnosti i Biološkom Fakultetu, Univerzoteta u Beogradu. Bavi se istraživanjima iz oblasti psihologije umetnosti, razvojne i socijalne psihologije. Radi kao edukator u oblasti alternativnog obrazovanja. Aktivno je uključena u međunarodne mreže psiholoških asocijacija, udruženja za ekperimentalnu estetiku i empirijska istraživanja umetnosti.

Objavila je preko dvestotine naučnih i stručnih radova i nekoliko monografskih publikacija. Član je komisija u Zavodu za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja pro MNP.

 

%d bloggers like this: