Održivost projekta

Koji su predviđeni postupci za obezbeđivanje trajnosti ostvarivanja programa, njegove primene i postizanja efekata?

Realizatori programa vode računa da se svi učesnici aktivno uključe u realizaciju programa Projekta LUŠ 2017. Međusobno se razmenjuju iskustva i ukazuje na mogućnosti primene stečenih znanja u umetničkoj, naučnoj i obrazovnoj praksi. Svaki učesnik radi evaluaciju programskih aktivnosti nakon njihovog izvođenja, a autori u saradnji sa učesnicima seminara prikupljaju i analizuju rezultate. Kvalitet programa se sagledava kroz angažovanje kreativnosti učesnika Projekta. Lično uključivanje učesnika kroz dijalog i radionički rad obezbeđuje buduću motivaciju za implementiranje stečenih znanja u aktuelnu obrazovnu praksu.

Dugoročno će se ostvariti saradnja sa učesnicima seminara putem:
• formiranja mreže za razmenu iskustava istraživanja i prakseoloških aktivnosti kao rezultat;
• otvaranje internet foruma kroz koji bi polaznici Projekta imali mogućnost da podele svoja iskustva i razmenjuju ih ovim putem;
• organizovanje javnih nastupa predstavljanja procesa i produkata proizašlih iz Projektnih aktivnosti.

Održivost projekta će biti obezbeđena kroz:
• Postojanje trajno dostupne publikacije;
• Trajno postizanje veština interdisciplinarnog učešća,
• Povećanje interesa javnosti i okruženja za teme i rezultate projekta;
• Trajno uspostaljanje mreže saradnje između učesnika i njihovih institucija.

Advertisements