Ciljevi i ishodi programa

Koji su opšti ciljevi i ishodi programa?

Program je usmeren na podršku i razvoj kompetencija u domenu znanja, veština, stavova i sposobnosti za:
• stvaranje i izvođenje akcionog istraživačkog plana za odabranu temu;
• istraživanja u matičnoj naučnoj/umetničkoj oblasti;
• učenje i istraživanje (proširivanje i jačanje kompetencija studenta u oblasti umetnosti, nauke i obrazovanja, posebno istraživačkog rada; naučne, umetničke i nastavne istraživačke metode i procesi, kritička analiza i vrednovanje);
• proširivanje matičnog znanja kroz interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup proučavanju fenomena u nauci, umetnosti, obrazovanju i transfer znanja (holistički i konstruktivistički pristup istraživačkom problemu; pristupi i metode u primeni i povezivanju savremenih tehnologija i umetničkih medija; povezivanje teorijskih koncepata u nauci i umetnosti);
• inovaciju i kreativnu produkciju;
• komunikaciju, saradnju, inicijativu i participaciju;
• planiranje, organizaciju, realizaciju, vrednovanje, evaluaciju i implementaciju procesa i produkata (sistematska primena stečenih znanja u aktuelnoj naučnoj, umetničkoj i obrazovnoj praksi).

Advertisements